24.3.2022 järjestetyn työpajan tuloksia

Mistä ja miten laadukasta muovia kierrätettäväksi ja uusiokäyttöön?

Uusiomuovin käyttöä tuotteissa halutaan lisätä, mutta sopivan uusiomuovin saatavuudessa on haasteita.  Aiemmissa Plast2recycle hankkeen työpajoissa on noussut esiin laadukkaan kierrätysmuovin tarjonnan ja kysynnän kohtaanto-ongelma. Kierrätykseen päätyvä muovi on heterogeenistä eikä se useinkaan vastaa uusiotuotteiden valmistuksen laatuvaatimuksia. Tämä vaikeuttaa kierrätyksen päätyvän muovin uusiokäyttöä.  Pureuduimme työpajassa siihen, miten ja mistä saataisiin jatkossa laadukasta muovia uusiotuotteiden valmistuksen tarpeisiin.

 

Plast2recycle hankeen 3. työpaja järjestettiin etänä Zoomilla to 24.3.2022. Työpaja keräsi yhteen parikymmentä ammattilaista pohtimaan ratkaisuja mistä ja miten saadaan jatkossa riittävästi laadukasta kierrätysmuovia uusiokäyttöön. Hankkeen edellisessä työpajassa ideoitu animaatio ”Muovin kierrätyksen valoisa tulevaisuus” ja Kohti laadukasta uusiomuovia -esitys (Esa Toukoniitty Metropolia AMK) toimivat alustuksena aamupäivän pienryhmätyöskentelylle.  

Päivän teemaan pureuduttiin aluksi pienryhmissä, jotka hyödynsivät Jamboard alustaa ideoiden kirjaamiseen. Pienryhmätyöskentely oli hedelmällistä. Ryhmissä käytiin aktiivista keskustelua muovin kierrätyksen osa-alueista, jonka tuloksena kukin ryhmä koosti ideansa Jamboard alustalle (Kuva 1).

Kuva 1. Työpajan pienryhmätyöskentelyn Jamboard kooste.

Yhteenvetokeskustelulle ja pienryhmien ajatusten vaihdolle jätettiin tilaisuudessa reilusti aikaa. Fasilitaattorit esittelivät ryhmänsä keskeisimmät ideat ja ajatukset sekä työskentelyn tulosten kaksi tärkeintä toimenpidettä (Kuva 2). Esille nousi mm. se, että muovien kierrätystä on laajennettava nykyisestä tuottajavastuun piirissä olevasta pakkausten kierrätyksestä laajemmalle huomioiden myös haastavammat jakeet, jotta kierrätysvolyymiä voidaan kasvattaa. Tällä hetkellä merkittävä osa käytettävästä muovista jää hyödyntämättä, joista esimerkkeinä kovamuovit, maatalouden ja rakentamisen muovit. Jotta kuluttajan olisi helpompi kierrättää muovia ja pystyttäisiin vähentämään sekajätteeseen päätyvän kierrätyskelpoisen muovin määrää pitää pakkausmerkintojä edelleen selkeyttää ja järjestää koulutusta ja ohjeistusta. Kuluttajien ja yritysten väliseen yhteistyöhön pitää panostaa. Yritysyhteistyö on erityisen tärkeää, jotta saadaan teollisuuden pienet, mutta laadukkaat muovit kiertoon.

Laadukkaan uusiomuovin saatavuuden ja hyödyntämisen lisäämiselle olisi tärkeää kehittää standardeja ja normeja uusiomuovilaaduille. Standardien myötä uusiomuovin hyödynnettävyys ja tasalaatuisuus parantuisi, mikä edesauttaisi tietyn uusiomuovituotteen valmistukseen tarvittavan uusiomuovilaadun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Työpajassa nousi esille se, että Euroopassakin muovin kierrätyksessä voi olla isoja maakohtaisia eroja. Tämä hankaloittaa pakkausten kierrätettävyyden huomioimista tuotesuunnittelun osana. Sama pakkaus ei välttämättä ole kierrätettävissä kaikissa Euroopan maissa, johtuen maakohtaisista eroista prosesseissa, käytänteissä ja säädöksissä.

Työpajan keskustelut ja esille nousset ideat osoittavat, että muovin kiertotalouteen siirtyminen vaatii edelleen toimenpiteitä kaikilta muovin kanssa tekemisissä olevilta tahoilta. Toimiva kiertotalous syntyy vain yhteistyöllä ja edellyttää muutosta niin muovialan toimijoilta, säädöksiltä kuin kuluttajilta. Plast2Recycle-hanke kokoaa yhteen kiertotaloudesta kiinnostuneita arvoketjun eri toimialoilta.

Kuva 2. Kaksi tärkeintä toimenpidettä työryhmien ideoinnin pohjalta.